Avgl

Strategy & Investments

הפתרון ליציאה בכבוד מהמשבר

איך להימנע מפשיטת רגל - מכירת העסק ברווח על רקע המשבר הכלכלי

 

מגפת הקורונה הביאה עסקים רבים למצב בו הם חוששים שלא יוכלו לעמוד בנטל החוב הגדול שהצטבר בעסק.

במציאות קשה זו, שוקלים מנהלים ובעלים לא מעטים את האפשרות להכריז על פשיטת רגל.

אולם, דרך זו רחוקה מלהיות פתרון מוצלח וקיימות אפשרויות נוספות אשר מאפשרות יציאה ופרישה מהעסק באופן מכובד יותר וריווחי יותר.

פתרון חלופי עם דרך של מכירה קלה אפשרי בלוח זמנים קצר יחסית.

 

ביטול מרבית חובו של העסק ללא פשיטת רגל, ללא הלוואות חדשות וללא סיבוכים מישפטיים.

 

איך זה עובד?

כאשר העסק אינו מסוגל לשלם את חובותיו או שמכירה ואקזיט אינם אפשריים, ארגון מחדש יאפשר הפרדה בין הפעילות השוטפת של העסק לבין טיפול במסגרת החובות הקיימים.

 

באופן זה ישמר שווי העסק במלואו, והפעלתו תובטח במסגרת נקייה מחוב. מבנה חדש זה גם יאפשר לבעליו החדשים מימון ואשראי בנקאי לפי צרכי העסק.

  

הסרת החוב מתאפשרת לפי מתווה דומה לזה שנקרא בארה״ב Article 9 of the Uniform Commercial Code.

דרך זו מאפשרת מכירה של הנכסים הפעילים והמוניטין של העסק לישות הקונה החדשה, תוך כדיי הסרת כל ההתחייבויות והשעבודים מנכסים אלו.

 

הבעלות מועברת כמובן במסגרת המכירה, אך הבעלים יכולים להמשיך ולהיות מנכלים שכירים, בעלי תפקידים אחרים או יועצים לבעלים החדשים.

 

באופן זה יכולים הבעלים להשיג את מטרותיהם הכספיות וגם לפעול לקראת הורדת ערבויותיהם האישיות במידה שנותרו לאחר המכירה.

 

הפרדה ובידוד התחייבויות העסק מהפעילות השוטפת

אנחנו ממליצים להפריד מייד את הפעילות הכוללת את הכנסות העסק, ההוצאות לספקים והוצאות כוח האדם, מתשלומי החוב של החברה.

באופן זה ניהול החוב נמצא בידינו ולא בידי הנושים הפוטנציאליים.

ייצוב העסק מחזיר את השליטה בו לידי ההנהלה ולא לבעלי החוב, באופן שמאפשר קבלת החלטות נוחה למנהליו.

 

הפתרון הוא פשוט -

על ידי מחיקת והפרדת התחייבויות החברה, אנו שומרים על שוויה, נכסיה ופעילותה אשר במקרה של פשיטת רגל ייעלמו לחלוטין.

 

לפרטים נוספים ובחינת האפשרויות העומדות בפני עסק המתמודד עם משבר נא לפנות ל-

אבגל יועצים המתמחים בהבראת עסקים ובמיזוגים ורכישות, מקבוצת שוקהון בע״מ בנקאות להשקעה.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

או בטלפון ל 03-6771428