Avgl

Strategy & Investments

  1.  

 

 

 

יחסי הלקוח עם הבנק - איך להפוך את הבנק לחבר תומך ומבין?

כידוע, הבנקים ממלאים תפקיד מרכזי בהתנהלותן של חברות מכל סדר גודל, בהיותם אמונים על מתן אשראי והלוואות. על כן, חשוב מאוד לשמור על יחסים טובים עם הבנק מאחר שהדבר ישפר את הקשר הפיננסי ואף יוביל להצעות טובות יותר עבור החברה.
כדי להשיג את המטרה יש לשמור על תקשורת שוטפת עם הפקיד המטפל בכם, להיות פתוחים לגבי המתרחש החברה ויעדיה בעתיד, ולעשות זאת תוך הפגנת שליטה מצוינת במצבה הכלכלי. בתוך כך, עליכם להציג את מצב החברה באופן המראה כי אתם מודעים לסיכונים הפיננסיים, נוקטים בצעדים הולמים ומקטינים אותם.
מעבר לכך, ברור כי יש להקפיד לאורך זמן על התנהלות תקינה ואחראית מול הבנק, כגון אי חריגה ממסגרת האשראי והחזר הלוואות, שכן הדבר חיוני לאופן שבו החברה נתפסת על ידי הבנק.