Avgl

Strategy & Investments

מה הופך עסקה להצלחה ומשקיע למרוצה?


בכל יום נרקמות מאות אלפי עסקאות, חלקן עסקאות חליפין פשוטות, חלקן בקניין רוחני, חלקן רק בשלב ההסכמה להיכנס לעיסקה. בין אם מדובר בקניית הקפה או ארוחת הבוקר, בין אם במשיכת מזומנים מהבנק ובין אם בהחלטה להכנס לשותפות עסקית או להשקיע בחברה, מוצר או רעיון.

לגבי עסקאות פשוטות – אין כמעט טעם לדון בטיבן לטווח הארוך, שכן התמורה היא מיידית, והשיפוט בהתאם לגבי התועלת שמפיקים הצדדים הקשורים בעסקה. לגבי עסקאות מורכבות יותר ובעלות השלכות ארוכות טווח, כאן יש מקום לנתח את איכות העסקה  ואף לקבוע את הצלחתה או פוטנציאל הצלחתה, ואת הסיכויים שהמשקיעים בה יהיו מרוצים.

 

הניסיון מלמד שהצלחה בעולם העסקים הינה תולדה של הכנה ותכנון של תכנית עסקית מקצועית, חשיבה לטווח הארוך, זיהוי הזדמנויות וניצול נכון של משאבים. כל עסק מנוהל שואף למקסם את רווחיו, לשפר את התפוקה ואת תהליכי העבודה ולייצר הצלחה לאורך זמן.

ניתן לומר שעסקה מוצלחת היא כזו שבה הצלחת העסק מולידה הצלחה לצדדים שמעורבים בעסקה לגביו. מכאן ניתן גם להסיק שעסק המנוהל על פי אסטרטגיה עסקית נכונה – הינו מפתח להצלחה עסקית הקשורה בו.

 

תנאי לכך הינו קיומה של  תכנית עבודה מסודרת והגדרת יעדים ומטרות. ללא מטרות ברורות לא ניתן יהיה לזהות הצלחות וכישלונות, ניהל נכון כולל חשיבה לטווח הארוך או בחינת תפוקת העבודה בהווה אל מול תפוקת העבר. אין אסטרטגיה עסקית נכונה אחת, בעבור כל יעד יש לגבש אסטרטגיה מתאימה בהתאם לתחרות בשוק, המצב הקיים והיעד המבוקש.

תחום נוסף נוסף שיש לבחון בהקשר זה, הינו עד כמה העסק הינו תחרותי ו"יודע" להשתתף בזירת התחרות העסקית.

פיתוח עסקי דורש בחינה מתמידה של אפשרויות לפיתוח העסק, הרחבת הפעילות, בחינת התחרותיות, הפעלת יוזמה וחדשנות. במקביל, בחינת הנהלת העסק ומקבלי ההחלטות בו, ניתוח תהליכי העבודה, התהליכים הארגוניים והיכולות השיווקיות – גם להם יכולה להיות תרומה משמעותית בקביעה שהעסק טוב, שהעסקה מצוינת ושהמשקיע יכול להיות מרוצה.