Avgl

Strategy & Investments

ניהול הוא נושא מורכב

המנהל חייב לפעול בו זמנית ולקבל החלטות בנושאים שונים ומגוונים.
בתוך ים ההחלטות והפעילויות השונות שכל מנהל עושה יום יום יש לקבוע סדר עדיפיות ברור.

סדר זה יש לבחון מחדש כל הזמן כי הסביבה בו אנו פועלים משתנה באופן רצוף.
מנהל מחליט לבד בסוף, אך הוא חייב לשמוע עוד דעות, הוא חייב להתייעץ, לשתף ולהאזין לפני קבלת החלטות חשובות ולפני שינויים בסדר העדיפיוית.