Avgl

Strategy & Investments

ניתוח פוטנציאל עיסקי למנהלים ועסקים

 

 

דוח ניתוח פוטנציאל עסקי ע"י קבוצת אבגל 

 

הדו"ח מהווה ניתוח כל המשתנים בעסק ובסביבתו, בדיקת האפקטיביות ובדיקת הפוטנציאל הקיים להגדלת העסק ורווחיותו

 

 

הדו"ח משרת בכירים בהנהלת העסק ו/או בעלי העסק ביניהם:

בעל העסק שהוא גם מנהלו.
בעל העסק כאשר יש מנהל שכיר.
גורם המעוניין לרכוש את העסק.
משקיע המעוניין להשקיע בעסק.
בנק השוקל הקצאת אשראי או הלוואה לעסק.

 

הדו"ח בוחן, בין השאר, את הנושאים הבאים -

הסביבה העסקית

הרווחיות

הטיפול בכספים

האשראי

כח האדם

המלאי

השיווק והמכירות


שלבי העבודה -

איסוף המידע, ההערכה, המלצות

יתרונות ותועלות דו"ח ניתוח פוטנציאל עסקי

 


ניתוח אובייקטיבי של אנשי מקצוע אשר בוחן את אופן הניהול העסקי וממליץ על דרכי פעולה להגדלת הרווחיות.

 

עסקים אשר יישמו את מסקנות הדו״ח צפויים להגדיל את הרווחיות.

 

ניתוח הפוטנציאל העסקי מהווה בסיס לתכנון פיתוח העסק וחיזוקו.

 

ניתוח הפוטנציאל העסקי משמש בנקים, מוסדות מימון אחרים ומשקיעים בקבלת החלטות.

 

הניתוח מקנה למנהלי ובעלי העסק כלי חשוב, משוב חשוב וביקורת חשובה לגבי פעילותם.

 

מנהלים ובעלי עסקים יודעים שניתוח אובייקטיבי של פעילותם, וייעוץ מגורם מקצועי, עשויים לשפר בהרבה את פעילות העסק.

  

סוגי ניתוח הפוטנציאל העסקי

לעסקים שמחזורם 2-5 מ׳ ₪ לשנה על פי היקף הניתוח -

 

בסיסי 

(כ 20 שעות, 1/3 מהן בראיונות וביקור בעסק) - איסוף מידע, מחקר וניתוח, עיבוד והמלצות. הגשה בתוך 3 שבועות.


מורחב 

(כ 35 שעות, 1/3 מהן בראיונות וביקור בעסק) - איסוף מידע, מחקר וניתוח, עיבוד והמלצות. הגשה בתוך 5 שבועות.


מעמיק 

(כ 60 שעות, 1/3 מהן בראיונות וביקור בעסק)  - איסוף מידע, מחקר וניתוח, עיבוד והמלצות. הגשה בתוך 8 שבועות.


 

 

:על פי דרישת הלקוח יושם דגש על חלק מהנושאים המפורטים להלן 

 

בדיקת התכנון האסטרטגי
...
ניתוח מערך השיווק והמכירות
...
בניית תוכנית רב שנתית
...
בדיקת מצב האשראי בנקאי
...
בדיקת גיוס השקעה לעסק
...
בניית הצוות הניהולי של העסק
...
תכנון עתודה ניהולית
...
הגדלת המחזור העיסקי
...
תכנון הרחבת העסק
...
בדיקת רכישת עסקים מתחרים ומשלימים
...
הקטנת ההוצאות בחברה
...
הכנסת שותפים לעסק
...
ייעול מערך הגביה
......
בפרטים נוספים נא לפנות ל:
03-6771428
לפייסבוק של קבוצת אבגל  FACE
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.